Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorstwo CELTHER POLSKA Sp. z o.o. ul. Inwestycyjna 7, 95-050 Konstantynów Łódzki,

Polska. Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób i jakiego rodzaju dane osobowe będą przez nas zbierane, w jakich celach będą one przetwarzane i komu będą udostępniane lub ujawniane. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników strony internetowej CELTHER POLSKA oraz w innych formach, w tym m.in. w ramach kontaktu osobistego z naszymi Klientami.

1. Kim jest administrator danych osobowych?

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która decyduje o przetwarzaniu danych osobowych i odpowiada za ich przechowywanie i wykorzystanie w formie papierowej lub elektronicznej.
Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo CELTHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 7, 95-050 Konstantynów Łódzki.

 

 Można się z nami kontaktować osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  biuro@celther.pl

2. W jakich celach i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zawarcia umowy (w tym przyjęcia zamówienia) oraz wykonania umowy, w tym realizacji zamówienia na nasze produkty (np. wystawienie faktury, wysyłka produktów, komunikacja w sprawach złożonego zamówienia, rozpatrywanie reklamacji) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonania;
 • w celu informowania Pani/Pana o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Panią/Pana zainteresować, zgodnie z wyrażonymi preferencjami dotyczącymi otrzymywania informacji marketingowych – jeśli nie jest Pani/Pan naszym Klientem, będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody; w odniesieniu do naszych Klientów dane te będziemy przetwarzać w celu marketingu bezpośredniego jako realizowanego przez nas prawnie uzasadnionego interesu;
 • w celu wypełnienia obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • w celu przyznania Pani/Panu statusu uczestnika konkursu oraz przyznania i przekazania Pani/Panu nagrody w organizowanych przez nas konkursach – przetwarzanie będzie oparte na Pani/Pana wyraźnej zgodzie oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (marketing bezpośredni);

w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń.


Zgodę można w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania z Panią/Panem umowy, wzięcia przez Panią/Pana udziału w konkursie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych – niezbędne do przesyłania Pani/Panu naszych aktualnych ofert.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z celami wskazanymi powyżej.

We wskazanych powyżej celach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom tych danych:

 • organom publicznym
 • spółkom  realizujących wewnętrzne cele administracyjne Grupy,
 • podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. audytorom, prawnikom, spółkom i podmiotom prowadzącym działalność usługową w celu realizacji zleconych im zadań (obsługa informatyczna, zarządzanie dokumentami, obsługa księgowa, obsługa konta CELTHER POLSKA na portalach społecznościowych); oraz podmiotom świadczącym usługi reklamowe w celu przesyłania Pani/Panu informacji marketingowych, na jakie zezwalają przepisy prawa, zgodnie z Pani/Pana preferencjami dotyczącymi komunikacji. Bez Pani/Pana zgody nie udostępnimy danych osobowych osobom trzecim na ich własne cele marketingowe.
 1. Gdzie będą przetwarzane dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim przez podmioty wskazane w pkt. 3, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych. Nie ujawnimy Pani/Pana danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.
  W razie przekazania Pani/Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania poza EOG każdorazowo podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić należytą ochronę Pani/Pana danych osobowych, na takim samym poziomie, jaki jest zapewniany w EOG. Jeżeli są Państwo zainteresowani zabezpieczeniami stosowanymi przez nas w wypadku przekazywania danych poza EOG (np. standardowe klauzule umowne), prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w pkt 1.

  5. Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w odniesieniu do danych osobowych?

  O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, i poznania pochodzenia tych danych, celów ich przetwarzania, a także informacji o administratorze (administratorach) danych, podmiocie (podmiotach) przetwarzającym (przetwarzających) oraz podmiotach, którym mogą one być ujawnione;

  b) wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;

  c) aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych tak, aby były one zawsze prawidłowe;

  d) usunięcia swoich danych osobowych z naszej ewidencji, jeżeli nie są już potrzebne w celach wskazanych powyżej;

  e) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. kiedy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość;

  f) uzyskania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym na potrzeby własne lub innego administratora danych; oraz

  g) złożenia u nas reklamacji

  h) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 1 z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail i przedmiotu żądania.

  6. Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych lub żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania (w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów). Po otrzymaniu takiego żądania zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że dopuszczają to obowiązujące przepisy.

  W ten sam sposób mogą Państwo korzystać z innych praw wskazanych w pkt 5.

  7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe 10 lat od daty ustania stosunku umownego, którego była Pani/Pan stroną lub od daty rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji. 10 – letni okres wynika z ustalonego w Polsce okresu przedawnienia roszczeń.

  Dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziła/-ł Pani/Pan zgodę w konkretnym celu, będziemy przechowywać nie dłużej, niż do dnia wycofania przez Panią/Pana udzielonej nam zgody.

  Nie będziemy przechowywać Pani/Pana danych osobowych dłużej niż jest to konieczne i będziemy je przechowywać jedynie w celach, w których je uzyskaliśmy.

  8. Jak często aktualizujemy zasady przetwarzania danych osobowych?

  Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych są przez nas regularnie przeglądane i aktualizowane. Dokładamy wszelkich starań, aby na naszej stronie internetowej CELTHER POLSKA dostępna była zawsze ich aktualna wersja, a ponadto o każdej ważnej zmianie, która może Pani/Pana dotyczyć, poinformujemy Panią/Pana osobiście.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.