Kadra naukowo-badawcza

Interdyscyplinarny zespół badawczy Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Cether Polska tworzą specjaliści w dziedzinie biotechnologii, biologii komórkowej i molekularnej, inżynierii genetycznej, bioinformatyki, oraz doktoranci.

Swoją wiedzę i doświadczenie nasi pracownicy zdobywali, m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej i Politechnice Śląskiej, a także w trakcie kilkuletnich staży zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, czy Irlandii.

W skład zespołu wchodzą: jedna osoba z tytułem profesora, trzy osoby ze stopniem naukowym doktora, w tym doktor habilitowany. Pozostali członkowie posiadają tytuł zawodowy magistra.

Laboratorium badawczo-rozwojowe Celther Polska jest otwarte na współpracę ze studentami. Corocznie praktyki odbywa u nas kilkoro studentów, głównie kierunku Biotechnologia i pokrewnych. Umożliwiamy również rozwój doktorantom, którzy sukcesywnie zasilają nasze szeregi.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske

Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego. Studiował na Oddziale Analityki Medycznej, Wydziału Farmacji, Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1998. W latach 1999-2005 przebywał na stażach w Stanach Zjednoczonych (Thomas Jefferson University, Hahnemann University Hospital, Temple University). W 2006 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 2012 pełni funkcję Kierownika Zakładu Biologii Nowotworów, Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Jako współzałożyciel Celther Polska (od 2009), jak również Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego, z powodzeniem zrealizował i rozliczył cztery projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które zakończyły się wdrożeniem.

W 2020 roku, opracowane w ramach jednego z projektów wyroby medyczne DibuCell Active objęte zostały refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe projekty kierowanie przez prof. Rieske zakończyły się wprowadzeniem na rynek sprzedażowy i usługowy kilkudziesięciu produktów biotechnologicznych.

Dr hab. n. med. Ewelina Stoczyńska - Fidelus

Kierownik ds. projektów badawczo-rozwojowych oraz Z-ca Kierownika Laboratorium Badawczo-Rozwojowego. Studiowała Biologię ze specjalnością Genetyka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów odbyła staż na Temple University (USA). Pracę magisterską obroniła w 2009 roku w Katedrze Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 roku uzyskała stopnień doktora nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Katedra Onkologii, Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Specjalność: Biologia medyczna),a w roku 2018, stopień doktora habilitowanego (Biologia Medyczna). Od 2020 dr hab. n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus pełni funkcję Kierownika Zakładu Biologii Molekularnej, Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jako Kierownik ds. projektów badawczo-rozwojowych oraz Z-ca Kierownika Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Celther Polska, z powodzeniem realizowała, zarówno jako kierownik i wykonawca, cztery projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które zakończyły się wdrożeniem.